Algemene voorwaarden

Laatst ge-update: 3 februari 2022

Artikel 1. Rijschool Gijs van Wijk dient zich te houden aan de volgende afspraken

 -De rijles wordt gegeven door een rijinstructeur die voldoet aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) 

De instructeur dient in het bezit te zijn van een geldig instructeur certificaat. 

– Nadat de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid door de rijschool onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden- daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR); e.e.a. mits de leerling rijschool Gijs van Wijk hiertoe gemachtigd heeft bij het CBR, uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd. 

-De cursist legt het examen in principe af met de auto of de motor waarmee de rijles is gevolgd, in geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de cursist het examen aflegt in een vervangende lesauto of lesmotor. 

-De tijdsduur van de rijonderricht is 1 uur en wordt volledig benut voor het geven van rijonderricht. In overleg met de rij instructeur kan een leerling een pauze invoegen indien er meerdere uren achtereen wordt gereden. 

-De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waardoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijkheid een goed bedrijfsrisico verzekering afgesloten. 

-Indien er lessen niet door kunnen gaan door ziekte van de rij instructeur of een ongeval, weer of verkeersomstandigheden wordt de cursist hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gepland. 

De cursist kan in zo`n geval geen aanspraak maken op restitutie en /of schadevergoeding. 

Artikel 2. De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken

 -Om de lessen te volgen moet je minimaal 16.5 jaar zijn, je mag echter pas examen doen als je 17 jaar of ouder bent. 

-De leerling dient ten alle tijden een legitimatiebewijs bij zich te dragen en deze moet geldig zijn. 

-Aan het begin van de opleiding Rijschool Gijs van Wijk te machtigen met zijn DigiD gegevens via www.mijncbr.nl teneinde het reserveren van 

tussentijdse toets/examens mogelijk te maken. Gelijktijdig vult de leerling een gezondheidsverklaring in en betaalt deze rechtstreeks aan het CBR. 

Tevens zorgt de leerling dat deze gegevens actueel blijven. 

– De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijschool wordt hierbij maximaal een wachttijd van 10 minuten in acht genomen. Deze wachttijd wordt gekort op het oorspronkelijke lesuur. Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan; ook verandering van de eerder afgesproken plaats is alleen mogelijk wanneer dit tijdig is besproken en dit logistiek past in het lesschema van de rijschool. 

-Onder tijdige afzegging wordt verstaan afzegging binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te geschieden maandag t/m vrijdag (08.00 uur en 17.00 uur) persoonlijk of middels een gemachtigde op het adres van de rijschool of telefonisch. Afzegging per e-mailbericht dient minimaal 72 uur van tevoren te geschieden; app en sms-berichten worden niet geaccepteerd als afzegging. 

Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen wegens dringende reden zoals: de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Bij ziekte, aangetoond middels een doktersverklaring, wordt u ook gevrijwaard van betaling. 

-Geen dringende zaken zijn, ziekte, ziekenhuisopname waarvan bekent was dat het op die dag zou zijn, of vakantie. 

– De mobiele telefoon uit te zetten tijdens de lessen, op weg naar huis na afloop van de les of het onderzoek naar de rijvaardigheid. Voor noodsituaties beschikt de instructeur over een mobiele telefoon. 

-Voorafgaand aan het rijonderricht geen alcohol of andere stoffen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit door instructeur voor of tijdens het rijonderricht wordt bemerkt, wordt niet of niet langer rijonderricht gegeven en dient het volledige lesgeld te worden betaald. Indien de instructeur het niet bemerkt en desalniettemin er tijdens het rijonderricht schade aan het voertuig en/of schade bij derden ontstaat – die aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen – is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de leerling en vrijwaart de rijschool zich voor alle aansprakelijkheid. 

-De leerling is verplicht alle aanwijzingen van de rij instructeur tijdens het rijonderricht op te volgen. 

Artikel 3. Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden

-De betaling dient ten alle tijden te geschieden via de bank 

-Voor betalingen van lespakketten dienen de termijnen in acht te worden genomen welke zijn overeengekomen op de factuur.de 1e termijn na ontvangst van de factuur en de 2e termijn voor les 15, gebeurt dit niet, dan worden de lessen stopgezet totdat tot betaling is overgegaan. 

-Komt het toch voor dat een leerling niet tijdig betaald, dan hanteert Rijschool Gijs van Wijk de volgende procedure; 

A. indien er een achterstand in de betaling ontstaat krijg je in eerste instantie een mondelinge herinnering, wordt dan nog niet tot betaling over gegaan, ontvang je binnen 8 dagen een herinneringsfactuur met het te betalen bedrag. 

B. de rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met € 15,- aan administratie kosten. 

– Indien er na veelvuldig aandringen niet wordt betaald door de leerling wordt een incasso bureau ingeschakeld en dan komen de gemaakte kosten hiervoor bovenop het bedrag van de factuur en de herinneringsfactuur. 

– Indien de leerling een overeenkomst in de vorm van een pakket is aangegaan en het totaalbedrag of gedeeltelijke bedrag is voldaan, is de rijschool gerechtigd, als de leerling eerder stopt met lessen dan het aantal lessen uit het pakket, de pakketprijs om te zetten naar de prijs van de actuele losse lesprijs. De leerling zal dan bij verrekening van het saldo de losse lesprijs berekend krijgen 

– Bij slagen binnen het aantal lessen blijft de pakketprijs behouden. De leerling zal dan bij verrekening van het saldo de pakketprijs berekend krijgen minus administratiekosten van € 25,-. Indien een leerling een pakket heeft gekocht met een ingesloten tussentijdse toets en praktijkexamen en de leerling neemt niet deel aan het door de rijschool aangeboden toets of examen, zal geen restitutie van examengeld plaatsvinden. 

-De rijschool is gerechtigd de lesprijs tijdens de les overeenkomst te verhogen. 

-Als er voor de tussentijdse toets of het onderzoek naar rijvaardigheid de gewenste betalingen niet zijn voldaan, wordt het examen geannuleerd en wordt er een nieuwe aanvraag gedaan zodra er aan de 

betalingsverplichtingen is voldaan, de kosten voor beide examens zijn voor de leerling. 

– Resterende tegoeden van de leerling, die zijn opleiding tijdelijk of vroegtijdig afbreekt, ongeacht de reden, worden door Rijschool Gijs van Wijk gedurende een periode van twee jaar bewaard. 

Als na deze periode de leerling zijn lessen niet hervat heeft, komen deze tegoeden te vervallen. 

Artikel 4. Rijexamen

(tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek, versneld bijzonder examen) verder te noemen het onderzoek. 

– Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste en/of geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling. 

– Indien het CBR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek, dit alleen als een les voor het examen was afgesproken. 

– De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. 

Artikel 5. Aanvullende afspraken

-Na het aanvragen van een examen/tussentijdse toets is de leerling verplicht door te gaan met het volgen van het in onderling overleg nog benodigde aantal uren rijonderricht zoals overeengekomen met de instructeur voorafgaande aan de aanvraag bij het CBR tot het onderzoek naar de rijvaardigheid. 

-Indien de leerling na het overeengekomen lespakket nog niet klaar is voor het onderzoek naar de rijvaardigheid, worden er in overleg meerdere lessen ingepland tegen de losse lesprijs die op dat moment actueel is. 

-Wanneer één of meerdere vragen op de Gezondheidsverklaring met Ja moeten beantwoord worden dan volgt nader onderzoek door het CBR. De 

kosten voor de huur van het lesvoertuig om rijproef Rijgeschiktheid af te leggen worden apart in rekening gebracht. Wanneer de arts van het CBR geen Verklaring van Gezondheid kan afgeven en hierdoor de rijopleiding gestopt moet worden volgt nimmer terugbetaling van de reeds genoten rijlessen. 

Wanneer de Gezondheidsverklaring niet naar waarheid is ingevuld en tijdens het onderzoek rijvaardigheid ( TTT of rijexamen) de examinator besluit hiervan melding te maken bij de arts van het CBR zijn alle hieruit voortvloeiende consequenties en kosten voor rekening van de leerling. 

-Bij de examengarantie die bij de tussentijdse toets behoort, horen wel alle lessen volgens afspraak te worden verreden, wordt dit verzuimt door de leerling door niet toelatende redenen, vervalt de examengarantie. 

-Bij de examengarantie wordt door de rijschool alleen het 1e herexamen vergoed. 

-Als de leerling recht heeft op examengarantie, is deze verplicht 6 losse lessen + de les vooraf te rijden, voordat het examen weer plaatsvindt. 

de rijschool kan nog aanvullende afspraken met de leerling maken, deze kunnen in tweevoud worden afgedrukt en ondertekend worden om misverstanden te voorkomen. 

Artikel 6. Vrijwaring

– Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken: 

a. De rijschool kan normaal gesproken de leerling niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden, de rijschool draagt zelf het risico. 

b. Als de leerling zich in de auto of de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks het ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld. 

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn. Als er na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, zal de leerling aansprakelijk worden gesteld. 

d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, dit is de gele of rode sticker die op de verpakking van de medicijnen vermeld staat, als je dergelijke medicijnen moet gebruiken, neem dan eerst contact op met de rijschool, worden deze 

medicijnen geslikt zonder dat de rijschool het weet en er wordt een aanrijding of schade aan derden veroorzaakt, wordt de leerling aansprakelijk gesteld. 

e. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties geheel overnemen. 

Heeft de leerling dit verzwegen wordt hij/zij aansprakelijk gesteld, als er een aanrijding of schade aan derden ontstaat voor alle financiële gevolgen. 

-De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. De rijschool is nooit aansprakelijk voor enige directe kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst. 

Artikel 7. Privacy beleid

Rijschool Gijs van Wijk verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Rijschool Gijs van Wijk aangaat persoonsgegevens. Rijschool Gijs van Wijk verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacy beleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek Rijschool Gijs van Wijk uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden. 

Artikel 8 Aanvullende algemene voorwaarden Motorrijonderricht.

-Om motorrijonderricht te kunnen volgen, dient u 21 jaar of ouder te zijn. 

-De tijdsduur van het motoronderricht is 1.5 uur. 

-Tijdens het motorrijonderricht is de leerling wel aansprakelijk bij overtredingen voor snelheid en door rood verkeerslicht. Voor de kosten bij deze overtredingen, is de rijschool niet aansprakelijk en worden in rekening gebracht bij de leering. 

-Ook schade aan eigendommen van de leerling zoals jas, broek, helm of handschoenen kan de rijschool niet aansprakelijk voor worden gesteld. 

-als een leerling zijn AVB en AVD tegelijk wilt plannen, en AVB of theorie is niet behaald, dan kan de AVD niet doorgaan en zijn de kosten voor rekening van de leerling. 

Artikel 9. Klachten

De leerling die klachten heeft over de uitvoering van de lesovereenkomst dient deze indien mogelijk voor het examen of toets kenbaar te maken teneinde de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid worden opgelost kan de leerling de klacht voorleggen aan:

De Vereniging Rijschool Belang VRB, statutair gevestigd aan het Klimmerseind 28 te Eijsden. In deze treedt hiervoor als gemachtigde op Dhr. J v Zuylen

Per e-mail te bereiken:       voorzitter@vrb.nu

Per telefoon te bereiken:        +31621547864

Artikel 10. Algemene voorwaarden

– Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Plan jouw rijles

Rijschool Gijs Van Wijk maakt gebruik van Flexpulse Rijschoolsoftware. Gelieve uw inloggegevens in te vullen om door te gaan naar de planning.

Email adres
Wachtwoord


Wachtwoord vergeten

Plan jouw rijles

Rijschool Gijs Van Wijk maakt gebruik van Flexpulse Rijschoolsoftware. Gelieve uw inloggegevens in te vullen om door te gaan naar de planning.

Email adres
Wachtwoord


Wachtwoord vergeten